;
Zápis do

prvních tříd
Zápis do prvních tříd

Zápis do 1. ročníku proběhne v pátek 14. 4. 2023 od 14. 00 do 18. 00 hodin a v sobotu 15. 4. 2023 od 9. 00 do 12. 00 hodin.

ŠpendlíkZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Máte doma budoucího prvňáčka? Tak se už jistě těšíte na dubnový zápis do základní školy. Pokud si
s některými otázkami nevíte rady, bude se vám určitě hodit náš přehled informací, kde se dozvíte vše důležité…


DŮLEŽITÉ: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.


ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ, ŽÁDOSTI O ODKLAD


Datová schránka

 • Datová schránka školy - wqckqan


Elektronický podpis


Poštou

 • Na adresu: Zápis do 1. třídy, ZŠ Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace, Řehořova 1020/3, 618 00 Brno


Osobním podáním

 • Ve stanoveném termínu na sekretariátu školy po telefonické domluvě - kontakt


AKTUÁLNÍ POKYNY K ZÁPISU (ČTĚTE POZORNĚ!)

ZAPSÁNY MOHOU BÝT PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024:

 • Děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2023 a děti, které měly v roce 2022 povolený odklad školní docházky.
 • Děti, které dosáhnou 6 let věku od 1. 9. do 31. 12. 2023 (nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení Pedagogicko-psychologická poradna). KONTAKT: www.pppbrno.cz
 • Děti, které dosáhnou 6 let věku od 1. 1. do 30. 6. 2024 (nutné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře).

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ:

 • Vygenerovaná a podepsaná žádost o přijetí. (zde)
 • Rodný list dítěte
 • Platný občanský průkaz zákonného zástupce
 • Vyplněný zápisní list, který naleznete níže v dokumentech ke stažení (v případě sourozence, který navštěvuje naši školu, vyplňte do zápisního listu jeho jméno, příjmení a třídu).
 • Má-li dítě jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, doložte prostou kopií dokladu. Doklad vydává Magistrát města Brna, Husova 5.
 • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky z minulého roku, pokud bylo vydáno.
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění k zastupování dítěte.
 • Cizinci navíc doloží kopii pasu či jiného dokladu s uvedeným druhem pobytu v ČR, dále kopii dokladu o zdravotním pojištění. Do žádosti i dalších dokumentů je třeba uvádět všechna jména dle rodného listu i pohlaví dítěte.
 • informace o zpracování osobních údajů

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O ODKLAD:

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžou zákonní zástupci požádat o odklad povinné školní docházky podle §37 odst. 1. zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona.

 • Zákonný zástupce v době zápisu podá písemnou žádost o odklad povinné školní docházky (zde).
 • Doloží žádost doporučujícím posouzením Pedagogicko-psychologické poradny www.pppbrno.cz a dětského lékaře.
 • Pokud zákonný zástupce nemá některé doporučení, pak musí k žádosti přiložit podepsanou Žádost o přerušení řízení.
 • Žádost o odklad povinné školní docházky se vyřizuje na spádové škole.
 • Na jejím základě základní škola přeruší řízení o odkladu do doby doložení doporučení (nejdéle do konce května). Pokud by nastal problém s termínem v PPP, je třeba se telefonicky domluvit KONTAKT.

SEZNAM IDENTIFIKÁTORŮ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU
DALŠÍ INFORMACE

Pokud nemá zákonný zástupce možnost tisku:

 • Vygeneruje žádost zde.
 • V termínu osobního předání (bude upřesněn) se po telefonické domluvě dostaví do ZŠ a zde mu bude žádost vytištěna a bude přijata.

Pokud nemá zákonný zástupce možnost přístupu na internet:

 • V termínu osobního předání (bude upřesněn) se po telefonické domluvě dostaví do ZŠ a zde mu bude žádost vygenerována, vytištěna a bude přijata.
 • Lze žádost po telefonické nebo e-mailové domluvě vyzvednout osobně na odboru školství, mládeže a tělovýchovy magistrátu města Brna, Dominikánské náměstí 3 a v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 do 11.00 hodin.DOKUMENTY KE STAŽENÍ


DŮLEŽITÉ INFORMACE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

  1. Dle ustanovení §183 odst. 2 Školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče, a to následujícími způsoby:

  1. na dveřích u hlavního vchodu do budovy školy
  2. na webových stránkách školy www.zsrehorova.cz
  3. průběžně je můžete sledovat na stránkách: zapisdozs.brno.cz
  4. seznam přijatých žáků na dveřích školy bude zveřejněn po dobu 15 dnů

  2. Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni e-mailem odpovědným pracovníkem ZŠ. Uvedené v souladu s ustanovením §36 odst. 3 Správního řádu se nebude týkat zákonných zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané školy přijaty.

  3. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů.

  4. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání podává zákonný zástupce písemně na adresu školy a rozhoduje o něm krajský úřad, v případě školy na území města Brna je to tedy Krajský úřad Jihomoravského kraje.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ

V následujícím školním roce budeme otevírat z kapacitních důvodů 2 první třídy. Pokud bude počet přihlášených předškoláků vyšší, než nám dovolují prostorové a kapacitní možnosti školy, budeme se při jejich přijetí do 1. ročníku řídit podle těchto kritérií v daném pořadí:

 1. Dítě má v době zápisu trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy (viz. Statutární město Brno – obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví spádové obvody základních škol),
 2. Dítě nemá v době zápisu trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy, školu navštěvuje starší sourozenec dítěte,
 3. Dítě nemá v době zápisu trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy, zákonný zástupce dítěte je zaměstnancem školy,
 4. Dítě nemá v době zápisu trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy, trvalý pobyt dítěte je ve spádovém obvodu ZŠ Brno, Kneslova 28, p. o.,
 5. Dítě nemá v době zápisu trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.
 • Pořadí přijímaných dětí bude stanoveno v souladu se splněním podmínek od bodu 1) k bodu 5).
 • Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los.
 • Případné losování proběhne v budově školy za přítomnosti členů školské rady (1 zákonný zástupce, 1 pedagog a zástupce zřizovatele).
 • Pro děti, které měly v minulém školním roce odklad povinné školní docházky, platí stejná kritéria.
 • Třídy v 1. ročníku se naplňují z pedagogicko–psychologických důvodů do maximálního počtu 28 žáků.
 • Tato kritéria projednala školská rada dne 14. 2. 2023

DESATERO PRO RODIČE

Soubor ve formátu PDF ke stažení

CHYSTÁME SE DO 1.TŘÍDY

Příručka školní zralosti PDF ke stažení