;
Školská rada Školská rada

Aktuální informace ohledně voleb do školské rady naleznete v blogové sekci úřední deska.

ŠpendlíkŠKOLSKÁ RADA

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a zabývá se vzdělávacími i organizačními záležitostmi školy.
ČINNOST ŠKOLSKÉ RADY

dle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):
• vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
• schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
• schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
• podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
• projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
• projednává inspekční zprávy České školní inspekce
• podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správyVOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

VOLBA Z ŘAD PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
• Vyhlášení voleb – dne 5. 10. 2020, návrhy kandidátů do školské rady předat členům školské rady nebo vedení školy (na sekretariát).
• 5. 10. – 19. 10. 2020 – období pro návrhy kandidátů do školské rady (u každého kandidáta se uvede: jméno, příjmení, věk, povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu).
• Do 26. 10. 2020 – pedagogičtí pracovníci obdrží hlasovací lístek s kandidáty.
• Termín konání voleb – dne 5. 11. 2020 ve sborovně školy v době 14.00 – 16.00 hodin.

VOLBA Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
Vyhlášení voleb – dne 5. 10. 2020, návrhy kandidátů do školské rady předat členům školské rady nebo vedení školy (na sekretariát).
• Rodiče obdrží v systému Edookit list s informacemi ke školské radě.
• Vyhlášení voleb a volební řád zveřejnit na nástěnce školy a webu.
• 5. 10. – 19. 10. 2020 – období pro návrhy kandidátů do školské rady (u každého kandidáta se uvede: jméno, příjmení, věk, povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu).
• Do 27. 10. 2020 – rodiče obdrží pozvánku k volbám a hlasovací lístek (pozvánku v systému Edookit, hlasovací lístek od svého dítěte).
• Termín konání voleb – dne 9. 11. 2020 ve sborovně školy v době 15.00 – 19.00 hodin.

Aktuální informace ohledně voleb do školské rady naleznete v blogové sekci úřední deska.ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADYZA ZŘIZOVATELE:
1. Ing. Dagmar Jursová jursova@sido.cz
2. Jan König Tel.: +420 602 589 778


ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ (rodiče):
1. Zdenka Bártová, předsedkyně školské rady zdenka.bartova@gmail.com
2. Marek Felkl marek.felkl@gmail.com


ZA PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY ŠKOLY:
1. Mgr. Helena Marholdová marholdova@zsrehorova.cz
2. Mgr. Magdalena Neplechová neplechova@zsrehorova.cz