;
Přijímací řízení

na střední školu
Přijímací řízení na střední školu

Aktualizovány informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/23

ŠpendlíkCESTA K PŘIJETÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU, KROK ZA KROKEMPŘED PODÁNÍM PŘIHLÁŠEK

UVÁŽIT, CO MI JDE A CO NE, JAKÉ MÁM MOŽNOSTI:
• Jaké mám studijní výsledky? Chtěl(a) bych na obor s maturitou?
• Baví mě spíš praktické věci? Rád(a) vyrábím a tvořím?
• Mám nějaké zdravotní omezení?
• Pokud si nevíš rady, vždy můžeš zajít za výchovným poradcem, který ti pomůže.

POKUD UŽ VÍM, CO BY MĚ BAVILO A JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, MŮŽU ZAČÍT VYBÍRAT KONKRÉTNÍ OBORY:
• Seznam studijních oborů a škol najdeš v aktuálním Atlasu školství www.atlasskolstvi.cz.
• V říjnu–listopadu vyjdou tištěné knižní brožury, informace o gymnáziích a o středních školách, platné pro školní rok 202/23.
• V listopadu můžeš navštívit tradiční veletrh středních škol a dalšího vzdělávání na brněnském výstavišti.
• Můžeš se podívat na internet, hlavně na www.infoabsolvent.cz nebo www.vyberskoly.cz.
• Popis jednotlivých povolání nalezneš na stránkách Národní soustavy povolání www.nsp.cz.

POKUD JSI NAŠEL STŘEDNÍ ŠKOLU, KTERÁ TĚ ZAUJALA, URČITĚ SE VYDEJ NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
• V Atlasu školství je u každé školy uvedeno datum dne otevřených dveří, případně jej můžeš najít na konkrétních stránkách školy.
• Nezapomeň si také zjistit další důležité informace o škole, tedy jak s ní je kdo spokojený, jaké je budoucí uplatnění apod.

ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK A ZÍSKÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

DŮLEŽITÁ DATA A ADMINISTRATIVA
• Přihlášku ke vzdělávání na SŠ podává uchazeč řediteli vybrané SŠ. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.
• Přihláška musí být podepsaná zletilým uchazečem, nebo jak nezletilým uchazečem, tak jeho zákonným zástupcem.
• Je vhodné převzít na střední škole potvrzení o podání přihlášky, v případě zaslání poštou uschovat podací lístek jako potvrzení o včasném podání přihlášky.
• Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňující dálkový přístup.
• Uchazeč se zdravotním znevýhodněním k přihlášce přiloží posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky.
• V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělávání, kam podává druhou přihlášku, školy se na obou přihláškách píšou ve stejném pořadí.
• Přihlášky musí být potvrzené školou, ve které uchazeč plní povinnou školní docházku.
• Uchazeč o vzdělávání v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy.
• V případě, že podá uchazeč dvě přihlášky, má možnost konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku na obor, jehož součástí je JPZ, koná zkoušku pouze jednou.
• Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky. Jednotné testy však může konat maximálně dvakrát. Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.
• Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky.
• Pozvánka na zkoušku by měla přijít nejpozději dva týdny před určeným termínem.
• Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou se podávají do 30. 11. 2022 pro 1. kolo přijímacího řízení.
• Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky se podávají pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2023.
• Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory SŠ se uskuteční 13. a 14. 4. 2023.
• Jednotné přijímací zkoušky pro 6 letá a 8 letá gymnázia se uskuteční 17. a 18. 4. 2023.
• Náhradní termín pro jednotnou přijímací zkoušku se koná 10. a 11. 5. 2023.

PO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

OBSAH A FORMA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
• Jednotná přijímací zkouška je povinná pro všechny obory s maturitní zkouškou.
• Na hodnocení žáka se podílí nejméně 60 %, v případě gymnázia se sportovní přípravou nejméně 40 %.
• Koná se formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura – délka 60 minut a Matematika a její aplikace – délka 70 minut.
• Je možno promíjet zkoušku z češtiny osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo ČR – dosud to bylo promíjeno jen osobám, které nebyly občany ČR. Při přijímacím řízení se u těchto osob ověřuje znalost češtiny pohovorem.
• Pokud se žák nemůže z vážných důvodů na zkoušku dostavit, omluví se řediteli SŠ a zúčastní se zkoušky v náhradním termínu.
• Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku. O tom, co bude obsahem této zkoušky informuje SŠ do 31. 1. daného roku.
• Další kritéria pro přijetí mohou být například průměrný prospěch, prospěch v profilových předmětech, účast žáka v soutěžích, olympiádách aj.

ROZHODNUTÍ A DORUČENÍ

• Výsledky didaktických testů z prvního a druhého řádného termínu jednotné přijímací zkoušky jsou ředitelům škol zpřístupněny nejpozději 28. dubna příslušného školního roku.
• Ředitelé škol následně do dvou pracovních dnů od zpřístupnění výsledků zveřejní na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů.
• Uchazeči, kteří jsou omluveni z 1. a/nebo 2. termínu jednotné přijímací zkoušky a mohou konat jednotné testy v náhradním termínu, nemají k termínu zpřístupnění výsledků řádných termínů uzavřeny výsledky za jednotnou přijímací zkoušku a o jejich přijetí může ředitel školy rozhodnout po zpřístupnění výsledků náhradního termínu konání jednotné přijímací zkoušky.
• Pro hodnocení přijímacího řízení využijí ředitelé škol lepší výsledek z jednotných testů. Pro celkové hodnocení se použije vždy lepší výsledek z matematiky a lepší výsledek z českého jazyka a literatury.
• Uchazeči, kteří konali zkoušku ve dvou termínech (podali přihlášku na dvě školy s maturitními obory, případně na dva maturitní obory v rámci jedné školy), tak mohou dosáhnout například lepšího výsledku z českého jazyka a literatury v prvním termínu a lepšího výsledku z matematiky v termínu druhém a na obou školách jim budou započítány právě tyto výsledky z jednotlivých testů.
• Přijímací řízení se řídí pravidly správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.).
• Účastníkem správního řízení je uchazeč (§ 27 správního řádu). Je-li uchazeč nezletilý, jeho zákonný zástupce se stává zástupcem účastníka řízení (§ 29 správního řádu). Správním orgánem, oprávněnou úřední osobou a úřední osobou je pak ředitel příslušné střední školy.
• Centrum výsledky žádným způsobem nezveřejňuje a poskytuje je jen středním školám. Centrum školám pro rozhodnutí o celkovém výsledku poskytuje veškeré výsledky uchazečů, kteří jednotné didaktické testy v příslušných termínech konali.
• O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel příslušné střední školy.
• Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

ODVOLÁNÍ

• Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení určí ředitel školy.
• Ředitel školy postoupí krajskému úřadu spolu s odvoláním a správním spisem kritéria přijímacího řízení, podle kterých postupoval při přijímacím řízení, případně další dokumenty důležité pro rozhodnutí o odvolání.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

• Tiskopis zápisového lístku je opatřen šedým podtiskem lipových listů na každé straně tiskopisu, vodotiskem s motivy lipových ratolestí, evidenčním číslem obsahujícím sérii tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu. Tiskopisy se vyhotovují na listu formátu 210 x 297 mm.

• Evidenci tiskopisů zápisových lístků vydaných jednotlivým uchazečům vede orgán, který je vydal. Zápisový lístek je evidován pod evidenčním číslem pro jednotlivé uchazeče, kterým je vydán v souladu s § 60g školského zákona. Škola nebo krajský úřad zápisový lístek s údaji identifikujícími uchazeče vydává uchazeči nebo zákonnému zástupci uchazeče na základě ověření jeho totožnosti, nebo jej uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče na základě písemné žádosti zasílá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou

• Při převzetí zápisového lístku střední škola nebo konzervatoř ověřuje, zda údaje uvedené v zápisovém lístku odpovídají údajům v přihlášce.

• V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče. Náhradní zápisový lístek se označuje před nadpisem zápisového lístku slovem „NÁHRADNÍ“.

• Zápisový lístek je platný pro školní rok, který se vyznačí nad jméno a příjmení uchazeče. Rok, pro který je zápisový lístek vydán, je uveden v evidenci základní školy nebo krajského úřadu.

POSTUP PŘI ODEVZDÁVÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

• Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

• Pokud uchazeč zápisový lístek neuplatní, vzdává se práva být žákem dané střední školy.

• Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

TO NEPLATÍ, KDYŽ:
1. Uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě kladného odvolání.
2. Uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání na „klasické" střední škole.


VZORY PŘIHLÁŠEK

PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH

  • Do 1. ročníku šestiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 7. ročníku ZŠ.
  • Do 1. ročníku osmiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 5. ročníku ZŠ.
  • Přijímací řízení probíhá stejně jako do 1. ročníků SŠ 17. a 18. 4. 2023.


UŽITEČNÉ ODKAZY