;
Přijímací řízení

na střední školu
Přijímací řízení na střední školu

Aktualizovány informace k přijímacímu řízení ke dni 1. 12. 2023

ŠpendlíkCESTA K PŘIJETÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU, KROK ZA KROKEMPŘED PODÁNÍM PŘIHLÁŠEK (informace budou upřesněny v průběhu měsíce ledna 2024)

UVÁŽIT, CO MI JDE A CO NE, JAKÉ MÁM MOŽNOSTI:
• Jaké mám studijní výsledky? Chtěl(a) bych na obor s maturitou?
• Baví mě spíš praktické věci? Rád(a) vyrábím a tvořím?
• Mám nějaké zdravotní omezení?
• Pokud si nevíš rady, vždy můžeš zajít za výchovným poradcem, který ti pomůže.

POKUD UŽ VÍM, CO BY MĚ BAVILO A JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, MŮŽU ZAČÍT VYBÍRAT KONKRÉTNÍ OBORY:
• Seznam studijních oborů a škol najdeš v aktuálním Atlasu školství www.atlasskolstvi.cz.
• V říjnu–listopadu vyjdou tištěné knižní brožury, informace o gymnáziích a o středních školách.
• V listopadu můžeš navštívit tradiční veletrh středních škol a dalšího vzdělávání na brněnském výstavišti.
• Můžeš se podívat na internet, hlavně na www.infoabsolvent.cz nebo www.vyberskoly.cz.
• Popis jednotlivých povolání nalezneš na stránkách Národní soustavy povolání www.nsp.cz.

POKUD JSI NAŠEL STŘEDNÍ ŠKOLU, KTERÁ TĚ ZAUJALA, URČITĚ SE VYDEJ NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
• V Atlasu školství je u každé školy uvedeno datum dne otevřených dveří, případně jej můžeš najít na konkrétních stránkách školy.
• Nezapomeň si také zjistit další důležité informace o škole, tedy jak s ní je kdo spokojený, jaké je budoucí uplatnění apod.

ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK A ZÍSKÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU (informace budou upřesněny v průběhu měsíce ledna 2024)

DŮLEŽITÁ DATA A ADMINISTRATIVA
• Přihlášku ke vzdělávání na SŠ podává uchazeč řediteli vybrané SŠ. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.
• Přihláška musí být podepsaná zletilým uchazečem, nebo jak nezletilým uchazečem, tak jeho zákonným zástupcem.
• Je vhodné převzít na střední škole potvrzení o podání přihlášky, v případě zaslání poštou uschovat podací lístek jako potvrzení o včasném podání přihlášky.
• Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňující dálkový přístup.
• Uchazeč se zdravotním znevýhodněním k přihlášce přiloží posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky.
• V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělávání, kam podává druhou přihlášku, školy se na obou přihláškách píšou ve stejném pořadí.
• Přihlášky musí být potvrzené školou, ve které uchazeč plní povinnou školní docházku.
• Uchazeč o vzdělávání v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy.
• V případě, že podá uchazeč dvě přihlášky, má možnost konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku na obor, jehož součástí je JPZ, koná zkoušku pouze jednou.
• Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky. Jednotné testy však může konat maximálně dvakrát. Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.
• Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky.
• Pozvánka na zkoušku by měla přijít nejpozději dva týdny před určeným termínem.
• Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou se podávají do 30. 11. 2022 pro 1. kolo přijímacího řízení.
• Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky se podávají pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2023.
• Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory SŠ se uskuteční 13. a 14. 4. 2023.
• Jednotné přijímací zkoušky pro 6 letá a 8 letá gymnázia se uskuteční 17. a 18. 4. 2023.
• Náhradní termín pro jednotnou přijímací zkoušku se koná 10. a 11. 5. 2023.

PO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK (informace budou upřesněny v průběhu měsíce ledna 2024)

OBSAH A FORMA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
• Jednotná přijímací zkouška je povinná pro všechny obory s maturitní zkouškou.
• Na hodnocení žáka se podílí nejméně 60 %, v případě gymnázia se sportovní přípravou nejméně 40 %.
• Koná se formou písemného testu z oboru Český jazyk a literatura – délka 60 minut a Matematika a její aplikace – délka 70 minut.
• Je možno promíjet zkoušku z češtiny osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo ČR – dosud to bylo promíjeno jen osobám, které nebyly občany ČR. Při přijímacím řízení se u těchto osob ověřuje znalost češtiny pohovorem.
• Pokud se žák nemůže z vážných důvodů na zkoušku dostavit, omluví se řediteli SŠ a zúčastní se zkoušky v náhradním termínu.
• Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku. O tom, co bude obsahem této zkoušky informuje SŠ do 31. 1. daného roku.
• Další kritéria pro přijetí mohou být například průměrný prospěch, prospěch v profilových předmětech, účast žáka v soutěžích, olympiádách aj.

ROZHODNUTÍ A DORUČENÍ (informace budou upřesněny v průběhu měsíce ledna 2024)

• Výsledky didaktických testů z prvního a druhého řádného termínu jednotné přijímací zkoušky jsou ředitelům škol zpřístupněny nejpozději 28. dubna příslušného školního roku.
• Ředitelé škol následně do dvou pracovních dnů od zpřístupnění výsledků zveřejní na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů.
• Uchazeči, kteří jsou omluveni z 1. a/nebo 2. termínu jednotné přijímací zkoušky a mohou konat jednotné testy v náhradním termínu, nemají k termínu zpřístupnění výsledků řádných termínů uzavřeny výsledky za jednotnou přijímací zkoušku a o jejich přijetí může ředitel školy rozhodnout po zpřístupnění výsledků náhradního termínu konání jednotné přijímací zkoušky.
• Pro hodnocení přijímacího řízení využijí ředitelé škol lepší výsledek z jednotných testů. Pro celkové hodnocení se použije vždy lepší výsledek z matematiky a lepší výsledek z českého jazyka a literatury.
• Uchazeči, kteří konali zkoušku ve dvou termínech (podali přihlášku na dvě školy s maturitními obory, případně na dva maturitní obory v rámci jedné školy), tak mohou dosáhnout například lepšího výsledku z českého jazyka a literatury v prvním termínu a lepšího výsledku z matematiky v termínu druhém a na obou školách jim budou započítány právě tyto výsledky z jednotlivých testů.
• Přijímací řízení se řídí pravidly správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.).
• Účastníkem správního řízení je uchazeč (§ 27 správního řádu). Je-li uchazeč nezletilý, jeho zákonný zástupce se stává zástupcem účastníka řízení (§ 29 správního řádu). Správním orgánem, oprávněnou úřední osobou a úřední osobou je pak ředitel příslušné střední školy.
• Centrum výsledky žádným způsobem nezveřejňuje a poskytuje je jen středním školám. Centrum školám pro rozhodnutí o celkovém výsledku poskytuje veškeré výsledky uchazečů, kteří jednotné didaktické testy v příslušných termínech konali.
• O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel příslušné střední školy.
• Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.


VZORY PŘIHLÁŠEK (informace budou upřesněny v průběhu měsíce ledna 2024)

PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH

  • Do 1. ročníku šestiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 7. ročníku ZŠ.
  • Do 1. ročníku osmiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 5. ročníku ZŠ.
  • Přijímací řízení probíhá stejně jako do 1. ročníků SŠ 17. a 18. 4. 2023.


UŽITEČNÉ ODKAZY